เหรียญลูกเสือสดุดี

เหรียญพิทักษ์เสรีชน

เหรียญราชการชายแดน

เหรียญกาชาดสมนาคุณ

เหรียญกาชาดสรรเสริญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ

 

 เหรียญพิทักษ์เสรีชน
Freeman Safeguarding Medal

               ใช้อักษรย่อ ส.ช. เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จกล้าหาญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญนี้ขึ้นสำหรับ พระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ และราษฎร ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยความกล้าหาญ หรือได้รับบาดเจ็บ หรือตายในการสู้รบ และการสู้รบนั้นได้ก่อให้เกิดผลดีแก่การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ สมควรให้มีเหรียญพิทักษ์เสรีชน สำหรับพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล โดยตรา "พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒" ขึ้น

               เหรียญพิทักษ์เสรีชน มี ๒ ชั้น ได้แก่

               ๑. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๑
ด้านหลัง
ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒

              ๒. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒     มี ๒ ประเภท

ชั้นที่ ๒
ประเภทที่ ๑
ชั้นที่ ๒
ประเภทที่ ๒

                เหรียญพิทักษ์เสรีชนเป็นเหรียญทองแดงรมดำ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ ๒๓ มิลลิเมตร ย่อกลางทั้งสี่ด้าน ตัวเหรียญมุมบนห้อยกับแพรแถบ
               ด้านหน้า เหรียญตรงกลางมีรูปจักร มีสมอขัดในวงจักร ซ้ายขวาของจักรมีรูป ปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบเขนและโล่ ตอนบนเป็นรูปครุฑพ่าห์
               ด้านหลัง มีอักษรจารึกว่า "อาส สาธุนา ชิเน" แปลว่า "พึงชนะความชั่วด้วยความดี"

               ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๓๔ มิลลิเมตร ลายริ้วจากบนลงล่างเป็นสีแดงขาวสลับกัน ขอบทั้งสองข้างเป็นริ้วสีแดงรวม ๑๗ ริ้ว ข้างบนแถบมีเข็มโลหะ จารึกอักษรว่า "พิทักษ์เสรีชน" เหรียญพิทักษ์เสรีชนแต่ละชั้น จะต่างกันที่เครื่องหมายประดับแพรแถบ

เครื่องหมายสำหรับประดับแพรแถบ

        เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ มีเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดกลางแพรแถบ ถ้าผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ปฏิบัติการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ถึงขั้นที่จะได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ อีก ก็จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดเพิ่มกลางแพรแถบ ในทางดิ่งกับช่อชัยพฤกษ์เดิมทุกครั้ง

        เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑ เครื่องหมายช่อชัยพฤกษ์เป็นเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปขีด ประกอบด้วยเปลวระเบิดติดที่กลางแพรแถบ

        เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ ไม่มีเครื่องหมายติดแพรแถบ

        หมายเหตุ ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑ ไปแล้ว ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ใช้บังคับ ให้เปลี่ยนเครื่องหมายเดิมเป็นเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดกลางแพรแถบ

การพระราชทาน การส่งคืน/การเรียกคืน

 1. พระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และราษฎร ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบเป็นผลดีแก่การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือ อำนวยการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือ ปฏิบัติการเสี่ยงอันตรายในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จนได้รับคำชมเชยจากทางราชการ หรือ ปฏิบัติการเสี่ยงอันตรายดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บหรือตาย และ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ได้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายข้อบังคับ และ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 2. พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ ถ้าผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนม์วายชนม์เสียก่อนได้รับพระราชทาน จะได้พระราชทานแก่ทายาทโดยธรรมคนใดคนหนึ่ง เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามลำดับ ดังนี้
  ลำดับ ๑    คู่สมรส
  ลำดับ ๒    บุตรคนใหญ่ของจำนวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่
  ลำดับ ๓    บิดา
  ลำดับ ๔    มารดา
 3. เหรียญนี้ไม่มีประกาศนียบัตรฯ ผู้ได้รับพระราชทานจะประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา
 4. ถ้าผู้ได้รับพระราชทานกระทำความผิดร้ายแรง หรือประพฤติตนไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได้ เมื่อส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใดๆ ต้องใช้ราคาเหรียญนั้นแก่ทางราชการตามราคาที่กำหนดเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐ บาท